1 - Khái niệm và đặc điểm của nguồn VCORE.

 

2 - Nguyên lý hoạt động của mạch VRM tạo áp VCORE.

   a) Mạch VRM có IC đảo pha.

 

b) Mạch VRM có IC  đảo pha  tích hợp trong IC dao động.

 

3 - Vị trí của mạch VRM trên máy IBM T42

 

4 - Mạch VRM ổn áp cho CPU trên máy IBM T42

 

 

5 - Mạch VRM ổn áp cho CPU trên máy HP.