PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA KHỐI NGUỒN LAPTOP BẰNG NGUỒN ĐA NĂNG.

I - GIỚI THIỆU NGUỒN ĐA NĂNG

II - DÙNG NGUỒN ĐA NĂNG ĐỂ KIỂM TRA KHỐI NGUỒN

 - Bạn có thể sử dụng nguồn đa năng để kiểm tra dòng tiêu thụ của Laptop, từ dòng tiêu
        thụ của máy bạn có thể dự đoán được các hư hỏng một cách sơ bộ:

Ví dụ:

 

 

1 - Bài giảng FLASH sau đây minh hoạ một Main Laptop bị chập nguồn đầu vào

Ví dụ: Máy IBM T42 bị chập đường nguồn VINT16 hoặc máy ASUS bị chập đường AC_BAT_SYS

=> Khi đó bạn thấy máy sẽ có dòng tiêu thụ tăng đột ngột khi mới cấp nguồn DC IN

 

 

2 - Bài giảng FLASH sau đây cho ta thấy có hai trường hợp sảy ra.

 

 

3 - Trường hợp sau đây cho thấy máy có nguồn cấp trước nhưng không có nguồn thứ cấp, khi đó máy ăn
         dòng khoảng 0,03A nhưng khi bấm công tắc mở nguồn, dòng tiêu thụ của máy không tăng.

 

 

4 - Trường hợp sau đây khi ta bấm công tắc, dòng tiêu thụ của máy tăng lên nhưng chỉ tăng đến khoảng
        0,3A thì dừng lại, điều này nghĩa là máy đã xuất hiện các điện áp thứ cấp nhưng CPU vẫn chưa hoạt động.

 

 

5 - Khi bấm công tắc, nếu dòng tiêu thụ của máy tăng lên nhưng dừng lại ở dòng điện khoảng 0,7 đến 0,8A
        => điều này cho thấy CPU đã hoạt động nhưng máy không nhận RAM hoặc lỗi Chip video nên dòng tiêu thụ
        chỉ dừng ở dòng tiêu thụ dưới 1A.

 

 

6 - Trường hợp sau đây khi bấm công tắc, nếu dòng tiêu thụ của máy tăng dần đến khi đạt giá trị khoảng 1,0
         đến 1,2A thì chứng tỏ máy đã khởi động đến Chip video, lúc này nếu ta gắn màn hình máy sẽ lên hình.

 

 

7 - Khi chúng ta kiểm tra dòng tiêu thụ, nếu máy đã có dòng tăng dần đến khoảng 1,0 đến 1,2A thì nghĩa là
     máy đã khởi động đến Chip video, lúc này ta gắn màn hình vào, khi  màn hình hiển thị thì dòng tiêu thụ của
     máy sẽ tăng lên đến khoảng 1,3 đến 1,4A.