Bài này là tài liệu phục vụ sửa chữa:

CÁC CHIP ĐIỀU KHIỂN NGUỒN TRÊN CÁC DÒNG MÁY LAPTOP.

Trong phần này có các IC với các ký hiệu như dưới đây:

 Tra cứu IC điều khiển nguồn

BD4176

FDC37N972

IT8510

IT8511

IT8512

ITE8512

KB910

KB926

KB3310

KB3910

KB3920

KB3925

KB3926

KBC1021

KBC1070

KBC1091

KBC1100L

KBC1122

KBC87541

 


1)  BD4176   Về đầu trang


 

2)  FDC37N972     Về đầu trang


 

3) IT8510     Về đầu trang


 

4) IT8511           Về đầu trang

 


 

5) IT8512     Về đầu trang


 

6) ITE8512     Về đầu trang

 


 

7)  KB910     Về đầu trang

 


 

8)  KB926      Về đầu trang


 

9) KB3310     Về đầu trang


 

10) KB3910     Về đầu trang

 


 

11) KB3920    Về đầu trang

 


 

12) KB3925    Về đầu trang

 

 


 

13) KB3926    Về đầu trang

 


 

14) KBC1021    Về đầu trang

 


 

15) KBC1070    Về đầu trang

 


 

16) KBC1091    Về đầu trang

 


 

17) KBC1100L    Về đầu trang

 

 


 

18) KBC1122    Về đầu trang


 

19) KBC87541 -PC87541    Về đầu trang