Chương 8 - Các loại IC nguồn - Tài liệu hỗ trợ


3 - Tra cứu các loại IC dao động nguồn và xạc trên máy Laptop

Hướng dẫn tra cứu các loại IC dao động nguồn và xạc trên máy LAPTOP.

1 - Xác định IC cần tra cứu và đọc số IC,  nếu là IC dao động nguồn chúng có các đặc điểm:

 

2 - Vào trang này và bấm  Ctrl + F (bấm phím Ctrl cộng với phím F) sau đó bạn nhập số IC
    vào ô tìm kiếm Find rồi   Enter, các linh kiện tím thấy sẽ được tô mầu vàng.

  - Chức năng của IC được ghi ở bên phải:

   Ví dụ  MAX1631 có chức năng là " Nguồn cấp trước",  MAX1845 có chức năng là "Nguồn thứ cấp"
             MAX1844 có chức năng là "Nguồn VCORE"

- Nếu bạn muốn tra cứu chi tiết chân IC thì bạn kích vào số IC ở cột bên phải , cột  " Tra cứu"

Các IC dao động của nguồn cấp trước

 Ký hiệu  Chức năng Tra cứu  
MAX1631

MAX1632

MAX1634

MAX1635

MAX1901

MAX1902

MAX1977

MAX1999

MAX17020

MAX17003

MAX51120

MAX8734

MAX8744

LTC3728

ISL6236

ISL6237

ISL62392

RT8203

RT8206

TPS51020

TPS51120

TPS51221

TPS5122

TPS5120

TPS51125

SN0608098

SC1403

 

Nguồn cấp trước

Nguồn cấp trước

Nguồn cấp trước

Nguồn cấp trước

Nguồn cấp trước

Nguồn cấp trước

Nguồn cấp trước

Nguồn cấp trước

Nguồn cấp trước

Nguồn cấp trước

Nguồn cấp trước

Nguồn cấp trước

Nguồn cấp trước

Nguồn cấp trước

Nguồn cấp trước

Nguồn cấp trước

Nguồn cấp trước

Nguồn cấp trước

Nguồn cấp trước

Nguồn cấp trước

Nguồn cấp trước

Nguồn cấp trước

Nguồn cấp trước

Nguồn cấp trước

Nguồn cấp trước

Nguồn cấp trước

Nguồn cấp trước

 

MAX1631  

MAX1632  

MAX1634  

MAX1635  

MAX1901  

MAX1902  

MAX1977  

MAX1999  

MAX17020  

MAX17003  

MAX51120  

MAX8734  

MAX8744  

LTC3728  

ISL6236  

ISL6237  

ISL62392  

RT8203  

RT8206  

TPS51020  

TPS51120  

TPS51221  

TPS5122  

TPS5120  

TPS51125  

SN0608098  

SC1403  

 

 

 

Các IC dao động của nguồn thứ cấp.

Ký hiệu Chức năng Tra cứu  
ADP3209

ADP32090091

APW7057

MAX1540

MAX1541

MAX1549

MAX1714

MAX1715

MAX1844

MAX1845

MAX1992

MAX1993

MAX8550

MAX8632

MAX8717

MAX8734

MAX8743

MAX8776

MAX8778

NCP5214

LM358

LTC1778

ISL6225

ISL6227

ISL6228

ISL6263

ISL6268

ISL6269

ISL88550

SC411

SC412

SC413

SC415

SC450

SC470

SC471

SC480

SC483

SC486

SC488

SC1470

SC1474

SC1480

SC1485

SC1486

SN0508073

TPS5130

TPS51116

TPS51117

TPS51124

TPS51483

TPS51511

FAN5234

RT8202

RT8204

OZ8119

OZ813

OZ824

VT321

VT351

VT451

 

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

Nguồn thứ cấp

 

ADP3209  

ADP32090091  

APW7057  

MAX1540  

MAX1541  

MAX1549  

MAX1714  

MAX1715  

MAX1844  

MAX1845  

MAX1992  

MAX1993  

MAX8550  

MAX8632  

MAX8717  

MAX8734  

MAX8743  

MAX8776  

MAX8778  

NCP5214  

LM358  

LTC1778  

ISL6225  

ISL6227  

ISL6228  

ISL6263  

ISL6268  

ISL6269  

ISL88550  

SC411  

SC412  

SC413  

SC415  

SC450  

SC470  

SC471  

SC480  

SC483  

SC486  

SC488  

SC1470  

SC1474  

SC1480  

SC1485  

SC1486  

SN0508073  

TPS5130  

TPS51116  

TPS51117  

TPS51124  

TPS51483  

TPS51511  

FAN5234  

RT8202  

RT8204  

OZ8119  

OZ813  

OZ824  

VT321  

VT351  

VT451  

 

 

 

Các IC dao động của nguồn VCORE

Ký hiệu Chức năng Tra cứu  

ADP3203

ADP3205

ADP3207

ADP3208

MAX1532

MAX1544

MAX1545

MAX1546

MAX1532

MAX1844

MAX8736

MAX8760

MAX8770

MAX8771

MAX8774

MAX8786

MAX8796

MAX1711

MAX1717

MAX1718

MAX1907

MAX1987

LTC3728

LTC3735

ISL6217

ISL6218

ISL6219

ISL6247

ISL6248

ISL6265

ISL6266

ISL6260

ISL6261

ISL6262

ISL6559

SC451

SC452

SC454

SC1474

SC1476

OZ826

VT1311

 

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

Nguồn VCORE

 

ADP3203  

ADP3205  

ADP3207  

ADP3208  

MAX1532  

MAX1544  

MAX1545  

MAX1546  

MAX1532  

MAX1844  

MAX8736  

MAX8760  

MAX8770  

MAX8771  

MAX8774  

MAX8786  

MAX8796  

MAX1711  

MAX1717  

MAX1718  

MAX1907  

MAX1987  

LTC3728  

LTC3735  

ISL6217  

ISL6218  

ISL6219  

ISL6247  

ISL6248  

ISL6265  

ISL6266  

ISL6260  

ISL6261  

ISL6262  

ISL6559  

SC451  

SC452  

SC454  

SC1474  

SC1476  

OZ826  

VT1311  

 

 

 

Các IC dao động của mạch xạc

Ký hiệu Chức năng Tra cứu  

ADP3806

ADP3808

MAX1908

MAX1909

MAX8731

MAX8765

MAX1772

MAX1535

MAX1645

MAX8724

MAX8725

MB3878

MB3887

MB39A119

MB39A126

MB39A132

BQ24703

BQ24720

BQ24721

BQ24740

BQ24745

BQ24751

ISL6251

ISL6255

ISL6256

ISL8873

ISL88731

OZT01J05

OZ862

OZ8604

 

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

Điều khiển xạc

 

ADP3806  

ADP3808  

MAX1908  

MAX1909  

MAX8731  

MAX8765  

MAX1772  

MAX1535  

MAX1645  

MAX8724  

MAX8725  

MB3878  

MB3887  

MB39A119  

MB39A126  

MB39A132  

BQ24703  

BQ24720  

BQ24721  

BQ24740  

BQ24745  

BQ24751  

ISL6251  

ISL6255  

ISL6256  

ISL8873  

ISL88731  

OZT01J05  

OZ862  

OZ8604