Nội dung điện tử căn bản

  1. Dòng một chiều
  2. Điện trở
  3. Tụ điện
  4. Cuộn dây và biến áp
  5. Chất bán dẫn và Diode
  6. Chất bán dẫn và Transistor
  7. Các mạch chỉnh lưu và ổn áp
  8. Mạch khuếch đại
  9. Mạch dao động