Bài 3 - NHẬN BIẾT CÁC LINH KIỆN TRÊN MAINBOARD

 1 - Nhận biết linh kiện trên Mainboard Socket 478
 
 

  2 - Nhận biết linh kiện trên Mainboard Socket 775 - Intel

  3 - Nhận biết linh kiện trên Mainboard Foxcom

Home