Phân tích bệnh 3 - Bật công tắc, quạt nguồn có quay, mainboard không khởi động, không có âm báo sự cố ở loa trong, không lên màn hình.
 

 Bệnh 3 - Bật công tắc, quạt nguồn có quay, máy không khởi động, không có âm báo sự cố ở loa trong, không lên màn hình.

   1 - Nguyên nhân hư hỏng

 1. Do Mainboard bị mất xung Clock
  - Do hỏng mạch Clock Gen
  - Do hỏng mạch ổn áp VRM (gặp ở các Mainboard có tín hiệu PGOOD đi vào mạch Clock Gen)

  Card Test Main

   Khi kiểm tra bằng Card Test Main, nếu đèn CLK không sáng là mất xung Clock, ta cần kiểm tra
         đèn CLK này đầu tiên vì xung Clock là điều kiện để cho các IC số hoạt động.


    Xem lại bài học liên quan
   
 2. Do Mainboard bị mất tín hiệu Reset hệ thống
  - Do lỗi nguồn ATX => mất tín hiệu P.G (tín hiệu báo nguồn tốt)
  - Do hỏng mạch ổn áp VRM hoặc không gắn CPU vào Mainboard (trên tất cả các Mainboard Pentium 4)
  - Do hỏng mạch ổn áp 1,5V cấp cho các Chipset
  - Do hỏng mạch ổn áp 1,8V cấp cho các Chipset
  - Do hỏng mạch ổn áp cho RAM (chỉ gặp ở các Mainboard có tín hiệu PWR_GD báo về từ mạch ổn áp cho RAM)
  - Không có Jumper Clear CMOS (tuỳ dòng Main, một số Mainboard không có Jumper vẫn có Reset)
  - Do bong chân Chipset nam
  - Do hỏng Chipset nam

  Card Test Main

  Kiểm tra bằng Card Test Main, nếu đèn RST không sáng hoặc sáng nhưng không tắt là mất  tín hiệu Reset, ta cần kiểm tra đèn RST này thứ 2 vì  tín hiệu Reset là tín hiệu khởi động các thành phần trên Main,
  tín hiệu RST chỉ có khi Main đã có xung Clock .


  Xem lại bài học liên quan
   
 3. Do CPU không hoạt động hoặc không nạp được BIOS
  - Do hỏng hoặc bong chân Chipset bắc (khi Chipset bắc không hoạt động sẽ không có tín hiệu CPU_RST khởi động CPU)
  - Do chân Socket gắn CPU tiếp xúc không tốt.
  - Do sử dụng CPU có BUS không được Mainboard hỗ trợ
  - Do chân IC- ROM tiếp xúc kém hoặc không tiếp xúc
  - Do lỗi chương trình BIOS

  Card Test main

  Kiểm tra bằng Card Test Main, nếu đèn OSC và đèn BIOS không sáng là CPU không hoạt động hoặc
  không nạp được chương trình BIOS (hai đèn này thường cùng sáng hoặc cùng tắt)

  Xem lại bài học liên quan


   

    2 - Phân tích quá trình khởi động của Mainboard.

 • Qúa trình khởi động của máy tính.

   
 • Mô tả quá trình khởi động của máy tính:
  - Khi ta bật công tắc, mạch khởi động trên Mainboard hoạt động và đưa ra lệnh P.ON  lên điều khiển nguồn chính của nguồn ATX hoạt động.
  - Nguồn ATX hoạt động và cung cấp xuống Mainboard các điện áp 12V, 5V và 3,3V
  - Khi có nguồn cung cấp, các mạch ổn áp sẽ hoạt động đầu tiên (mạch VRM ổn áp nguồn cho CPU, mạch ổn áp 1,5V cấp cho hai Chipset, mạch ổn áp 2,5V cấp cho RAM), khi các mạch ổn áp hoạt động tốt sẽ cho các tín hiệu báo nguồn tốt PWR_GD về mạch Logic để từ đó tạo ra tín hiệu báo nguồn tốt chung là P.Good (Power Good)
  - Khi có tín hiệu P.Good mạch Clock Gen sẽ tạo xung Clock cung cấp cho các thành phần trên Mainboard (lúc này đèn CLK trên Card Test Main sáng lên)
  - Đồng thời tín hiệu P.Good báo về Chipset nam để Chipset này đưa ra tín hiệu Reset hệ thống.  (lúc này đèn RST trên Card Test Main sáng lên rồi tắt là tín hiệu Reset tốt)
  - Tín hiệu Reset hệ thống sẽ khởi động các thành phần khác trên Mainboard hoạt động trong đó có Chipset bắc.
  - Chipset bắc hoạt động sẽ tạo ra tín hiệu Reset_CPU để khởi động cho CPU hoạt động
  - CPU hoạt động và cho nạp chương trình BIOS, nếu nạp được BIOS nó mới duy trì sự hoạt động (lúc này đèn OSC và đèn BIOS sáng lên)
  - CPU chạy chương trình BIOS và thực hiện kiểm tra Card Video và kiểm tra bộ nhớ RAM, nếu Card Video hoặc bộ nhớ RAM bị hỏng, nó sẽ đưa ra thông báo lỗi bằng tiếng Bíp ở loa trong.
   
 • Phân tích:
  - Quá trình khởi động trên có sự logic với nhau, bộ phận trước hoạt động sẽ tạo ra tín hiệu cho bộ phận sau hoạt động, vì vậy nếu tắc ở một bộ phận nào đó thì toàn bộ các mạch phía sau của quá trình khởi động sẽ không hoạt động.
  - Ví dụ: Nếu Chipset nam hỏng thì các mạch phía trước vẫn hoạt động như - Mạch khởi động, Nguồn ATX, các mạch ổn áp, Mạch Clock Gen. Nhưng các mạch phía sau sẽ không hoạt động được như - Chipset bắc, CPU, ROM BIOS.
   
 •  Từ quy trình khởi động trên ta có thể phân bệnh này ra làm 3 bệnh như sau.
  1) Quạt nguồn có quay nhưng không có xung Clock (đèn CLK không sáng)
  2) Có xung Clock (đèn CLK sáng) nhưng mất tín hiệu Reset hệ thống (đèn RST không sáng hoặc sáng không tắt)
  3) Có tín hiệu Reset hệ thống (đèn RST sáng rồi tắt) nhưng CPU không hoạt động hoặc không nạp được BIOS (đèn OSC và đèn BIOS không sáng)

   3 - Phương pháp kiểm tra

 1. Kiểm tra sau đây cho thấy Mainboard bị mất xung Clock (quạt nguồn có quay khi bật công tắc)


         Nguyên nhân và các bước kiểm tra sửa chữa - Click Here

   

 2. Kiểm tra sau đây cho thấy Mainboard vẫn có xung Clock nhưng mất tín hiệu Reset hệ thống.

  2.1 - Trường hợp kiểm tra thấy đèn RST không sáng => Là mất tín hiệu Reset hệ thống
  2.2 - Trường hợp kiểm tra thấy đèn RST sáng liên tục không tắt => Cũng là mất tín hiệu Reset hệ thống


         Nguyên nhân và các bước kiểm tra sửa chữa - Click here

   

 3. Kiểm tra sau đây cho thấy Mainboard vẫn có  tín hiệu Reset hệ thống nhưng CPU không hoạt động hoặc không nạp được BIOS.

Home