Showing all 9 results

RẢ XÁC - HÀNG CŨ

Chuyên cung cấp hàng cũ rả xác. Các liên kiện cho anh em thợ để thay thế. Những máy tính, máy laptop không nguyên vẹn.