Showing all 9 results

Server

Máy chủ (Server) là một máy tính được kết nối với hệ thống mạng máy tính hoặc internet, có IP tĩnh, có hiệu năng xử lý cao. Trên máy chủ thường cài đặt các phần mềm để phục vụ cho các máy tính khác truy cập đến để yêu cầu cung cấp các dịch vụ và tài nguyên mà máy chủ đó cung cấp.