1 -Định nghĩa về nguồn đầu vào

    1.1 - Nguồn đầu vào là gì ?

 

   1.2 - Nguồn đầu vào trên các máy IBM

 

   1.3 - Các linh kiện của mạch điều khiển nguồn đầu vào trên máy IBM T42

 

 

  1.4 - Các vị trí có nguồn đầu vào VINT16  đi tới để cấp điện cho các nguồn xung của máy IBM T42

 

2 - Nguyên lý hoạt động của Mạch cấp nguồn đầu vào.

2.1 - Nguyên lý chung của mạch đầu vào đường Adapter.

 

  2.2 -  Phân tích mạch cấp nguồn đầu vào trên máy HP-CQ40

2.3 - Phân tích mạch cấp nguồn đầu vào trên máy Lenovo Y430.