Bài này là tài liệu phục vụ sửa chữa:

CÁC CHIP ĐIỀU KHIỂN NGUỒN TRÊN CÁC DÒNG MÁY LAPTOP.

Trong phần này có các IC với các ký hiệu như dưới đây:

 Tra cứu IC điều khiển nguồn

LPC47N252

LPC47N254

LPC47N354

M38857

MEC5004

MEC5025

MEC5035

PC87570

PC87591L

PC97551

PCE781L

PMH-2

PMH-4

PMH-7

TB6808F

TB62501

TB...IBM-R60

WPC8763

WPC8768

WPC8769LDG

WPCE773L

WPCE775C

 


1)  LPC47N252   Về đầu trang


 

2)  LPC47N254     Về đầu trang


 

3) LPC47N354     Về đầu trang


 

4) M38857           Về đầu trang

 


 

5) MEC5004     Về đầu trang


 

6) MEC5025     Về đầu trang

 


 

7)  MEC5035     Về đầu trang

 


 

8)  PC87570      Về đầu trang


 

9) PC87591L     Về đầu trang


 

10) PC97551     Về đầu trang

 


 

11) PCE781L    Về đầu trang

 


 

12) PMH-2    Về đầu trang

 

 


 

13) PMH-4   Về đầu trang

 


 

14) PMH-7    Về đầu trang

 


 

15) TB6808F    Về đầu trang

 


 

16) TB62501    Về đầu trang

 


 

17) TB...IBM-R60   Về đầu trang

 

 


 

18) WPC8763    Về đầu trang


 

19) WPC8768    Về đầu trang


 

20) WPC8769LDG    Về đầu trang


 

21) WPCE773L    Về đầu trang


 

22) WPCE775C    Về đầu trang